Cyflwyniad

Shingles
Shingles

Sylwch, mae’r pwnc hwn yn cael ei ddiweddaru ar hyn o bryd, felly rydym yn argymell eich bod chi’n croesgyfeirio at y fersiwn Saesneg hefyd i sicrhau eich bod chi’n cael gwybodaeth gywir a chyfredol.

Haint yw’r eryr, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel herpes zoster, sy'n effeithio ar nerf a'r croen o'i gwmpas. Mae'n cael ei achosi gan firws varicella-zoster, sydd hefyd yn achosi brech yr ieir.

Mae'r eryr fel arfer yn effeithio ar ran benodol ar un ochr o'r corff, ac nid yw'n croesi dros linell ganol y corff (llinell ddychmygol sy'n dechrau rhwng eich llygaid, i lawr heibio'r botwm bol). Y prif symptom yw brech boenus sy'n datblygu i fod yn pothelli coslyd sy'n cynnwys gronynnau o'r firws.

Mae pwl o'r eryr fel arfer yn para tua phythefnos i bedair wythnos, er bod tua un o bob pump o bobl yn datblygu poen yn y nerfau ar ôl hynny o'r enw niwralgia ôl-herpetig ar y rhan o'r croen sydd wedi ei heffeithio.

Darllenwch fwy ynghylch symptomau'r eryr.

Pryd i gael cyngor meddygol

Nid yw'r eryr fel arfer yn ddifrifol, ond dylech fynd i weld eich meddyg teulu cyn gynted ag y bo modd os byddwch yn adnabod y symptomau. Gallai triniaeth gynnar helpu i leihau difrifoldeb eich symptomau a risg datblygu cymhlethdodau.

Dylech weld eich meddyg teulu hefyd os ydych yn feichiog neu fod eich system imiwnedd (system amddiffyn naturiol y corff) yn wan a'ch bod yn credu eich bod wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd â brech yr ieir neu'r eryr ac nad ydych wedi cael brech yr ieir o'r blaen.

Gall eich meddyg teulu wneud diagnosis o'r eryr fel arfer ar sail eich symptomau a'r ffordd mae'r frech yn edrych.

Darllenwch fwy o wybodaeth ynghylch gwneud diagnosis o'r eryr.

Beth sy'n achosi'r eryr?

Bydd y rhan fwyaf o bobl yn cael brech yr ieir pan fyddant yn blentyn ond ar ôl i'r salwch fynd, mae'r firws yn dal yn segur (anweithredol) yn y system nerfol. Mae'r system imiwnedd (system amddiffyn naturiol y corff) yn cadw'r firws dan reolaeth, ond yn nes ymlaen mewn bywyd mae'n gallu cael ei ailysgogi ac achosi'r eryr.

Ni wyddom pam yn union y mae firws yr eryr yn cael ei ailysgogi yn nes ymlaen mewn bywyd, ond credir bod y rhan fwyaf o achosion yn digwydd o ganlyniad i imiwnedd gwannach (amddiffyniad yn erbyn clefydau heintus). Gallai hwn fod o ganlyniad i:

 • heneiddio
 • bod o dan straen
 • cyflwr sy'n effeithio ar eich system imiwnedd, fel HIV ac AIDS

Ni allwch ddal yr eryr gan rywun sydd â'r cyflwr na chan rywun sydd â brech yr ieir, ond gallwch ddal brech yr ieir gan rywun sydd â'r eryr os nad ydych wedi cael brech yr ieir o'r blaen.

Gallwch gael yr eryr fwy nag unwaith, ond anaml iawn y bydd rhywun yn ei gael fwy na dwywaith.

Darllenwch fwy o wybodaeth am achosion yr eryr.

Ar bwy mae'n effeithio?

Mae tua 9 o bob 10 oedolyn yn y DU wedi cael brech yr ieir yn y gorffennol ac mae'n bosibl bod perygl iddyn nhw ddatblygu'r eryr.

Gall pobl o bob oedran gael yr eryr, ond mae'n fwy cyffredin ymhlith pobl sydd dros 70 oed. Mae'r eryr yn llawer llai cyffredin ymhlith plant.

Amcangyfrifir y bydd tua un o bob pedwar o bobl yn cael o leiaf un pwl o'r eryr yn ystod eu hoes.

Trin yr eryr

Nid oes modd gwella'r eryr, ond mae triniaeth ar gael i leddfu'r symptomau nes bod y cyflwr yn gwella.

Mae'r rhan fwyaf o achosion o'r eryr yn para tua phythefnos i bedair wythnos.

Mae triniaeth ar gyfer yr eryr yn gallu cynnwys:

 • gorchuddio'r frech â dillad neu rwymyn nad yw'n glynu i leihau'r risg i bobl eraill gael eu heintio â brech yr ieir, gan ei bod yn anodd iawn trosglwyddo'r firws i rywun arall os yw'r frech wedi ei gorchuddio
 • meddyginiaeth lladd poen, fel paracetamol, ibuprofen neu codeine
 • meddyginiaeth wrth-firol i atal y firws rhag lluosogi, er na fydd angen hyn ar bawb.

Darllenwch fwy o wybodaeth am sut caiff yr eryr ei drin.

Cymhlethdodau

Mae'r eryr weithiau yn gallu arwain at gymhlethdodau, fel niwralgia ôl-herpetig, sef pan fydd poen nerfol difrifol yn para dros dri mis ar ôl i'r frech ddiflannu.

Mae cymhlethdodau fel hyn yn digwydd gan amlaf ymhlith pobl hŷn sydd wedi cael y cyflwr a'r rheiny sydd â system imiwnedd wan.

Darllenwch fwy ynghylch cymhlethdodau'r eryr.

A oes modd atal yr eryr?

Nid yw'n bosibl atal yr eryr bob amser, ond mae brechlyn o'r enw Zostavax yn gallu lleihau'r tebygolrwydd y byddwch yn datblygu'r cyflwr.

Os byddwch yn dal i ddatblygu'r eryr ar ôl cael y brechlyn hwn, efallai y bydd y cyflwr yn ysgafnach ac yn para am gyfnod byrrach na'r arfer.

Mae'r brechlyn hwn yn awr yn cael ei gynnig i bobl hŷn ar y GIG. Caiff ei roi fel un pigiad i unrhyw un sy'n 70 oed. Mae rhaglen dal i fyny hefyd ar gyfer y rheiny sydd dros 79 oed, ac ar gyfer pobl 78 a 79 oed o fis Medi 2014. Bydd angen i chi gael y brechlyn hwn unwaith yn unig.

Os byddwch yn dymuno cael brechlyn yr eryr ac nad ydych yn gymwys ar gyfer rhaglen frechu'r GIG, bydd angen i chi ymweld â chlinig preifat gan amlaf. Mae brechu preifat yn debygol o gostio £100-200.

Darllenwch fwy ynghylch brechiad yr eryr.

A yw'r eryr yn heintus?

Ni allwch chi roi'r eryr i rywun arall, ac ni allwch chi ddal yr eryr gan rywun sydd â'r eryr.

Fodd bynnag, caiff yr eryr a brech yr ieir eu hachosi gan yr un firws a gallwch ddal brech yr ieir gan rywun sydd â'r eryr, a hynny dim ond os nad ydych chi wedi cael brech yr ieir erioed o'r blaen.

Mae'r eryr yn datblygu pan fydd y firws o haint brech yr ieir yn gynharach mewn bywyd, sydd wedi aros yn segur (anweithredol) mewn celloedd nerfol, yn cael ei ailysgogi yn sydyn.

Mae'r pothelli sy'n ffurfio yn cynnwys firws byw ac os bydd rhywun nad yw wedi cael brech yr ieir erioed o'r blaen yn dod i gysylltiad â photell agored, gall ddal y firws sy'n datblygu brech yr ieir.

Y brechlyn eryr

Nid yw bob amser yn bosibl i atal yr eryr, ond gall brechlyn o’r enw Zostavax leihau eich siawns o ddatblygu'r cyflwr. Mae Zostavax wedi ei drwyddedu ar gyfer pobl 50 oed a hŷn.

Os ydych yn dal yn datblygu eryr ar ôl cael y brechlyn hwn, efallai y bydd y cyflwr yn fwynach ac yn parhau am gyfnod byrrach nag arfer.
 

Mae'r brechlyn yn cael ei gynnig fel mater o drefn i bobl hŷn ar y GIG fel rhan o rhaglen frechu genedlaethol oherwydd risg fwyaf o gael eryr, ac hefyd y grŵp sy’n fwyaf tebygol o fod yn sâl iawn os byddant yn ei gael. Mae'n cael ei roi fel un pigiad i unrhyw un sydd wedi cyrraedd 70 oed ers i'r rhaglen ddechrau yn 2013. Mae yna hefyd rhaglen dal i fyny ar gyfer y rhai sydd yn 77, 78 neu 79 ar 1 Medi 2017 ac ar gael hyd nes bod eich pen-blwydd yn 80 oed.


Os ydych yn dymuno cael y brechlyn eryr ac nid ydych yn gymwys ar gyfer y rhaglen frechu GIG, trafodwch gyda'ch meddyg teulu â fydd yn gwneud asesiad clinigol unigol i benderfynu a yw'r brechlyn yn cael ei nodi. Efallai y bydd angen i chi ymweld â clinig preifat i gael fel brechiad preifat sydd yn debygol o gostio £ 100-200.

Darllenwch mwy am y brechlyn eryr.

^^ Yn ôl i’r brig

Triniaeth

Nid oes gwellhad ar gyfer yr eryr ond gall triniaeth helpu i leddfu eich symptomau nes bydd y cyflwr yn gwella. Mewn llawer o achosion, mae'r eryr yn gwella ymhen rhyw bythefnos i bedair wythnos.

Fodd bynnag, mae'n dal yn bwysig i chi fynd i weld eich meddyg teulu cyn gynted ag y bo modd os ydych chi'n adnabod symptomau'r eryr. Efallai y bydd triniaeth gynnar yn helpu i leihau difrifoldeb y cyflwr a'r perygl o ddatblygu cymhlethdodau posibl.

Cadw draw o'r gwaith neu'r ysgol

Os oes gennych chi neu'ch plentyn yr eryr, mae ond angen i chi gadw draw o'r gwaith neu gadw eich plentyn draw o'r ysgol yn yr achosion canlynol:

 • tra bydd y frech yn diferu (gollwng hylif) ac ni ellir ei gorchuddio
 • tra byddwch chi neu'ch plentyn yn teimlo'n anhwylus

Os yw'r frech ar eich corff yn unig a bod dillad yn gallu ei gorchuddio, mae'r perygl o drosglwyddo'r haint i rywun arall yn fach.

Hunanofal 

Os byddwch chi'n datblygu brech yr eryr, mae nifer o bethau y gallwch eu gwneud i helpu i leddfu eich symptomau, er enghraifft:

 • cadwch y frech mor lân a sych â phosibl - bydd hyn yn lleihau'r perygl y bydd eich brech yn cael ei heintio â bacteria.
 • gwisgwch ddillad llac - gall hyn eich helpu i deimlo'n fwy cyfforddus.
 • peidiwch â defnyddio gwrthfiotigau argroenol (i'w rhoi ar y croen) na phlastrau (gorchuddion adlynol) gan fod hyn yn gallu arafu'r broses wella.
 • defnyddiwch orchudd nad yw'n adlynol (gorchudd na fydd yn glynu wrth y frech) os oes angen i chi orchuddio'r pothelli, mae hyn yn atal y firws rhag cael ei drosglwyddo i rywun arall.

Mae golchdrwyth calamin yn esmwytho ac oeri'r croen a gellir ei ddefnyddio i leddfu'r cosi. 

Os oes gennych bothelli sy'n diferu, gallwch ddefnyddio clwtyn gwasgu oer (clwtyn neu gadach ymolchi gyda dŵr tap) sawl gwaith y dydd i helpu i leddfu'r croen a chadw'r pothelli'n lân.

Mae'n bwysig defnyddio'r clwtyn gwasgu am ryw 20 munud ar y tro yn unig a dylech roi'r gorau i'w ddefnyddio wedi i'r pothelli roi'r gorau i ollwng. Peidiwch â rhannu unrhyw glytiau, tywelion na chadachau ymolchi os oes gennych frech yr eryr.

Meddyginiaeth wrthfirol

Yn ogystal â meddyginiaeth sy'n lladd poen, bydd cwrs o dabledi gwrthfirol sy'n para rhwng 7 a 10 diwrnod yn cael eu rhoi ar bresgripsiwn ar gyfer rhai pobl sydd â'r eryr. Mae meddyginiaethau gwrthfirol cyffredin yn cynnwys aciclovir, valaciclovir a famciclovir.

Ni all y math hwn o feddyginiaeth ladd firws yr eryr ond gall ei atal rhag lluosogi. Gall meddyginiaeth wrthfirol:

 • leihau difrifoldeb yr eryr
 • cwtogi ar y cyfnod y mae'r eryr yn para
 • atal cymhlethdodau'r eryr rhag datblygu, fel niwralgia ôl-herpetig, er nad yw'r dystiolaeth am hyn yn bendant.

Mae meddyginiaethau gwrthfirol yn fwyaf effeithiol os byddwch yn eu cymryd o fewn 72 awr (tri diwrnod) o'r adeg y mae'r frech yn ymddangos. Fodd bynnag, gallwch ddechrau eu cymryd hyd at wythnos ar ôl i'ch brech ymddangos os ydych chi mewn perygl o gael achos difrifol o'r eryr neu ddatblygu cymhlethdodau.

Mae sgil-effeithiau meddyginiaeth wrthfirol yn anarferol iawn, ond maent yn gallu cynnwys:

Pwy sy'n cael meddyginiaeth wrthfirol ar bresgripsiwn?

Os ydych chi dros 50 oed, a bod gennych symptomau'r eryr, mae'n debygol y byddwch yn cael meddyginiaeth wrthfirol ar bresgripsiwn. Gellir rhoi meddyginiaeth wrthfirol i chi ar bresgripsiwn hefyd:

 • os yw'r eryr yn effeithio ar un o'ch llygaid (eryr offthalmig)
 • system imiwnedd wan
 • poen cymedrol i ddifrifol
 • brech gymedrol i ddifrifol

Beichiogrwydd a meddyginiaeth wrthfirol

Os ydych yn feichiog a bod yr eryr arnoch, mae'n debygol y bydd eich meddyg teulu yn trafod eich achos ag arbenigwr i benderfynu a fyddai manteision meddyginiaeth wrthfirol yn llawer amlycach nag unrhyw beryglon posibl. Ni fydd yr eryr yn gwneud niwed i'ch baban heb ei eni.

Os ydych o dan 50 oed, nid ydych mewn cymaint o berygl o ddatblygu cymhlethdodau o'r eryr. Os felly, efallai na fydd angen meddyginiaeth wrthfirol arnoch.

Plant a meddyginiaeth wrthfirol

Nid oes angen meddyginiaeth wrthfirol fel rheol ar blant sy'n iach fel arall oherwydd:

 • dim ond symptomau ysgafn yr eryr a gaiff plant fel arfer
 • bach yw'r perygl y byddant yn datblygu cymhlethdodau

Fodd bynnag, os oes gan eich plentyn system imiwnedd wan, efallai y bydd angen iddo fynd i'r ysbyty i gael meddyginiaeth wrthfirol yn syth i mewn i wythïen (mewnwythiennol).

Meddyginiaeth sy'n lladd poen

I leddfu'r poen y mae'r eryr yn ei achosi, efallai bydd eich meddyg teulu yn rhoi meddyginiaeth lladd poen i chi ar bresgripsiwn. Mae rhai o'r prif feddyginiaethau a ddefnyddir i leddfu poen sy'n gysylltiedig â'r eryr yn cael eu disgrifio isod.

Paracetamol

Y cyffur lladd poen mwyaf cyffredin sy'n cael ei ddefnyddio yw paracetamol, sydd ar gael dros y cownter heb bresgripsiwn. Dylech ddarllen cyfarwyddiadau'r gweithgynhyrchwr bob tro i sicrhau bod y feddyginiaeth yn addas i chi a'ch bod yn cymryd y dos cywir.

Cyffuriau gwrthlidiol ansteroidol (NSAID)

Mae cyffuriau gwrthlidiol ansteroidol (NSAID), fel ibuprofen, yn fath arall o feddyginiaeth lladd poen, sydd hefyd ar gael dros y cownter heb bresgripsiwn.

Fodd bynnag, efallai na fydd cyffuriau NSAID yn addas i chi:

 • os oes problemau stumog, iau/afu neu arennau gennych, fel wlser peptig neu eich bod wedi eu cael yn y gorffennol
 • os oes asthma arnoch
 • os ydych chi'n feichiog neu'n bwydo ar y fron

Gofynnwch i'ch meddyg neu'ch fferyllydd os ydych chi'n ansicr a ddylech chi gymryd cyffuriau NSAID.

Opiadau

Ar gyfer poen mwy difrifol mewn oedolion, efallai bydd eich meddyg teulu yn rhoi opiad gwan ar bresgripsiwn i chi, fel codeine. Mae hwn yn fath cryfach o gyffur lladd poen sy'n debygol o gael ei roi ar bresgripsiwn ochr yn ochr â paracetamol.

O bryd i'w gilydd, gallai eich meddyg teulu ystyried gofyn am gyngor arbenigol cyn rhoi opiad hyd yn oed yn gryfach ar bresgripsiwn i chi, fel morffin. 

Cyffuriau gwrthiselder

Os yw'r eryr yn peri poen difrifol i chi, gallai meddyginiaeth gwrthiselder gael ei rhoi ar bresgripsiwn i chi.

Defnyddir cyffuriau gwrthiselder yn aml i drin iselder, ond maen nhw hefyd wedi bod yn ddefnyddiol wrth leddfu poen nerfol, fel y poen y mae'r eryr yn ei achosi

Cyffuriau gwrthiselder trichylchol (TCA) yw'r enw ar y rhai a ddefnyddir gan amlaf i drin poen yr eryr. Dyma'r enghreifftiau o'r cyffuriau gwrthiselder trichylchol mwyaf cyffredin sy'n cael eu rhoi ar bresgripsiwn ar gyfer pobl sydd â'r eryr:

 • amitriptyline
 • imipramine
 • nortriptyline

Gall sgil-effeithiau'r cyffuriau gwrthiselder trichylchol gynnwys:

 • rhwymedd
 • trafferthion troethi
 • golwg aneglur
 • ceg sych
 • magu pwysau
 • teimlo'n gysglyd.

Os yw'r eryr arnoch, bydd dos llawer is o gyffuriau gwrthiselder trichylchol yn cael ei roi ar bresgripsiwn i chi fel arfer na'r hyn y byddech yn ei gael ar gyfer iselder. Bydd hwn fel arfer ar ffurf tabled i'w gymryd yn y nos. Efallai bydd eich dos yn cael ei gynyddu nes lleddfu eich poen. Gall gymryd sawl wythnos cyn i chi ddechrau teimlo bod y cyffuriau gwrthiselder yn gweithio, er nad yw hyn bob amser yn wir.

Cyffuriau gwrthgonfylsiwn

Defnyddir cyffuriau gwrthgonfylsiwn gan amlaf i reoli ffitiau a achosir gan epilepsi, ond maent yn ddefnyddiol wrth leddfu poen nerfol hefyd.

Gabapentin a pregabalin yw'r cyffur gwrthgonfylsiwn sy'n cael ei roi ar bresgripsiwn gan amlaf ar gyfer poen a achosir gan yr eryr.

Gall sgil-effeithiau'r meddyginiaethau hyn gynnwys:

 • penysgafnder
 • teimlo'n gysglyd
 • mwy o awydd bwyd
 • magu pwysau
 • teimlo'n sâl
 • chwydu

Fel y cyffuriau gwrthiselder, efallai y bydd rhaid i chi gymryd cyffur gwrthgonfylsiwn am sawl wythnos cyn i chi sylwi ei fod yn gweithio. Os na fydd eich poen yn gwella, efallai bydd eich dos yn cael ei gynyddu'n raddol nes rheoli eich symptomau'n effeithiol.

 

^^ Yn ôl i’r brig

Cymhlethdodau

Mae'r eryr yn gallu achosi nifer o gymhlethdodau weithiau. Maen nhw'n fwy tebygol o gael eu hachosi os yw eich system imiwnedd (system amddiffyn naturiol y corff) yn wan neu os ydych chi'n oedrannus.

Caiff rhai o'r prif gymhlethdodau sy'n gysylltiedig â'r eryr eu disgrifio isod.

Niwralgia ôl-herpetig 

Niwralgia ôl-herpetig yw cymhlethdod mwyaf cyffredin yr eryr. Nid yw'n glir faint o bobl sy'n cael eu heffeithio yn union, ond mae rhai amcangyfrifon yn awgrymu y gallai cynifer ag un o bob pump o bobl ddatblygu niwralgia ôl-herpetig o ganlyniad i'r eryr.

Mae niwralgia ôl-herpetig yn gallu achosi poen nerfol difrifol (niwralgia) a chosi dwys sy'n parhau ar ôl y frech a phan fydd unrhyw symptomau eraill yr eryr wedi mynd. 

Mae'r mathau o boen sy'n gallu effeithio ar bobl â niwralgia ôl-herpetig yn cynnwys:

 • poen cyson neu ysbeidiol sy'n llosgi, yn dolurio, yn wyniog neu'n sydyn
 • alodynia, lle byddwch yn teimlo poen o rywbeth na ddylai fod yn boenus, fel newidiadau mewn tymheredd neu'r gwynt
 • gorboen, pan fyddwch chi'n sensitif iawn i boen

Mae niwralgia ôl-herpetig weithiau'n gwella ar ôl tri i chwe mis, ond gall bara am flynyddoedd a gall fod yn barhaol mewn rhai achosion. Mae modd trin niwralgia ôl-herpetig â nifer o wahanol feddyginiaethau lladd poen.

 

Trowch at y pwnc niwralgia ôl-herpetig i gael gwybod rhagor.

Problemau â'r llygaid

Os caiff un o'ch llygaid ei effeithio gan yr eryr (yr eryr offthalmig), mae perygl y gallech ddatblygu rhagor o broblemau yn y llygad sydd wedi'i effeithio, fel:

 • wlseriad (briwiau) a chraith barhaol ar arwyneb eich llygad (cornbilen)
 • llid yn y llygad a'r nerf optig (y nerf sy'n trosglwyddo signalau o'r llygad i'r ymennydd)
 • glawcoma - lle mae pwysau'n cynyddu y tu mewn i'r llygad

Os na chaiff ei drin yn brydlon, mae perygl y gallai'r eryr offthalmig achosi i rywfaint o'ch golwg gael ei golli'n barhaol.

Syndrom Ramsay Hunt

Cymhlethdod yw syndrom Ramsay Hunt sy'n gallu digwydd os bydd yr eryr yn effeithio ar nerfau penodol yn eich pen. Yn America, amcangyfrifir bod syndrom Ramsay Hunt yn effeithio ar 5 ym mhob 100,000 o bobl bob blwyddyn a gallai effeithio ar nifer debyg o bobl yn y DU.

Gall syndrom Ramsay Hunt achosi: 

Mae syndrom Ramsay Hunt yn cael ei drin fel arfer â'r feddyginiaeth ganlynol: 

cynharaf y dechreuir y driniaeth, gorau i gyd y canlyniad. Bydd tua thri chwarter o'r bobl sy'n cael meddyginiaeth wrthfirol ymhen 72 awr (tri diwrnod) o ddechrau eu symptomau yn gwella'n gyfan gwbl fel arfer. Os bydd y driniaeth yn cael ei hoedi, dim ond tua hanner y rheiny sy'n cael eu trin fydd yn gwella'n gyfan gwbl.

Efallai y bydd y rheiny nad ydynt yn gwella'n llwyr yn wynebu problemau parhaol, fel parlys yn yr wyneb neu golli clyw.

Cymhlethodau eraill

Mae nifer o broblemau posibl eraill yn gallu datblygu weithiau o ganlyniad i'r eryr, gan gynnwys:

 • y frech yn cael ei heintio â bacteria - ewch i weld eich meddyg teulu os byddwch yn datblygu tymheredd uchel, oherwydd gallai hyn fod yn arwydd o haint bacterol
 • mannau gwyn (colli pigment) o gwmpas y frech
 • creithio
 • llid yn yr ysgyfaint (niwmonia), yr iau/afu (hepatitis), yr ymennydd (enseffalitis), madruddyn y cefn (myelitis traws), neu bilenni amddiffynnol sy'n amgylchynu'r ymennydd a madruddyn y cefn (meningitis) - mae'r cymhlethdodau hyn yn brin, fodd bynnag

Anaml y mae'r eryr yn peryglu bywyd, ond mae cymhlethdodau fel y rheiny y sonnir amdanyn nhw uchod yn golygu bod tua 1 o bob 1,000 o achosion ymhlith oedolion dros 70 oed yn angheuol.

^^ Yn ôl i’r brig

Cysylltau dethol

Topig Galw Iechyd Cymru

Brech yr Ieir

Niwralgia (yn Saesneg)

Cysylltiadau Allanol

Patient UK: Yr Eryr (yn Saesneg)

Iechyd Cyhoeddus Cymru: Yr Eryr

Diogelwch eich hun rhag poen yr eryr (fideo) Iechyd Cyhoeddus Cymru

Taflen Llywodraeth Cymru "Brechiad rhag yr eryr i bobl rhwng 70 a 79 oed"

^^ Yn ôl i’r brig


Mae’r wybodaeth ar y dudalen yma wedi addasu gan GIG Cymru o gynnwys gwreiddiol gan NHS Choices.
Dyddiad diweddaru diwethaf: 11/10/2017 09:26:54