I ddarganfod beth i'w wneud os credwch fod gennych symptomau, ewch i wiriwr symptomau Coronafeirws. Neu ymwelwch â’n tudalen gwyddoniadur, sydd â gwybodaeth cyffredinol a fideo BSL.

SYLWCH: Ar gyfer gwybodaeth ddiweddar am Coronafeirws (COVID-19) ymwelwch ag Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol y DU.

Cyngor i bawb

Arhoswch gartref i atal coronafeirws rhag lledaenu

Rhaid i bawb aros gartref i helpu i atal lledaeniad coronafeirws.

Dim ond am 1 o 4 rheswm y dylech adael y tŷ:

 • siopa am angenrheidiau sylfaenol, er enghraifft bwyd a meddyginiaeth, y mae'n rhaid iddynt fod mor anaml â phosibl
 • un math o ymarfer corff y dydd, er enghraifft rhedeg, cerdded, neu feicio - ar eich pen eich hun neu gydag aelodau o'ch cartref
 • unrhyw angen meddygol, neu i ddarparu gofal neu i helpu person bregus
 • teithio yn ôl ac ymlaen i'r gwaith, ond dim ond lle na ellir gwneud hyn gartref

Pwysig

Mae'r 4 rheswm hyn yn eithriadau - hyd yn oed wrth wneud y gweithgareddau hyn, dylech fod yn lleihau'r amser a dreulir y tu allan i'r cartref ac yn sicrhau eich bod 2 fetr ar wahân i unrhyw un y tu allan i'ch cartref.

Sut i atal haint rhag lledaenu

Mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i helpu i leihau'r risg i chi ac unrhyw un rydych chi'n byw gyda mynd yn sâl gyda coronafeirws.

Gwnewch

 • golchwch eich dwylo â sebon a dŵr yn aml - gwnewch hyn am o leiaf 20 eiliad
 • defnyddio gel glanweithydd dwylo os nad oes sebon a dŵr ar gael
 • golchwch eich dwylo cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd adref
 • gorchuddiwch eich ceg a'ch trwyn gyda hances bapur neu'ch  llawes (nid eich dwylo) pan fyddwch chi'n pesychu neu'n tisian
 • rhowch hancesi papur wedi'u defnyddio yn y bin ar unwaith a golchwch eich dwylo wedyn

Peidiwch â

 • peidiwch â chyffwrdd â'ch llygaid, eich trwyn na'ch ceg os nad yw'ch dwylo'n lân

Gofalu am eich iechyd a'ch lles

Er mwyn helpu'ch hun i aros yn iach tra'ch bod gartref:

 • cadwch mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau dros y ffôn neu ar gyfryngau cymdeithasol
 • ceisiwch gadw'ch hun yn brysur - fe allech chi roi cynnig ar weithgareddau fel coginio, darllen, dysgu ar-lein a gwylio ffilmiau
 • gwneud ymarfer corff gartref, neu y tu allan unwaith y dydd

Am fwy o gyngor, gweler:

Beth i'w wneud os oes angen cymorth meddygol arnoch

Os oes angen cymorth meddygol arnoch am unrhyw reswm, peidiwch â mynd i leoedd fel meddygfa, fferyllfa neu ysbyty.

Os oes gennych symptomau coronafeirws (tymheredd uchel neu beswch parhaus newydd), defnyddiwch wiriwr symptomau coronafeirws.

Os oes angen help neu gyngor arnoch nad yw'n gysylltiedig â coronafeirws:

 • i gael gwybodaeth a chyngor ar iechyd, defnyddiwch wefan Galw Iechyd Cymru neu wefan eich meddygfa
 •  i gael cyngor meddygol brys, ffoniwch Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 neu 111 os ar gael yn eich ardal
 • ar gyfer argyfyngau sy'n peryglu bywyd, ffoniwch 999 am ambiwlans

Cyngor beichiogrwydd

Os ydych chi'n feichiog ac yn poeni am coronafeirws, gallwch gael cyngor am coronafeirws a beichiogrwydd gan Goleg Brenhinol yr Obstretriciaid a'r Gynaecolegwyr.

^^ Yn ôl i’r brig

Cyngor i bobl sydd â risg uchel

Pwy sydd â risg uchel o gael coronafeirws

Gall coronafirws wneud unrhyw un yn ddifrifol wael, ond mae rhai pobl sydd â risg uwch.

Efallai y byddwch mewn mwy o berygl o gael coronafirws os:

 •  yn 70 neu'n hŷn
 •  yn feichiog
 •  bod â chyflwr a allai gynyddu eich risg o coronafirws


Amodau a allai gynyddu eich risg:

 • cyflyrau ar yr ysgyfaint, fel asthma, COPD, emffysema neu broncitis
 • clefyd y galon, fel methiant y galon
 • clefyd cronig yr arennau
 • clefyd yr afu, fel hepatitis
 • cyflyrau sy'n effeithio ar yr ymennydd a'r nerfau, megis clefyd Parkinson, clefyd motor niwron, sglerosis ymledol (MS), anabledd dysgu neu barlys yr ymennydd
 • diabetes
 • problemau gyda'ch dueg - er enghraifft, clefyd cryman-gell neu os yw'ch dueg wedi'i thynnu
 • system imiwnedd wan o ganlyniad i gyflyrau fel HIV ac AIDS, neu feddyginiaethau fel tabledi steroid neu gemotherapi
 • bod dros bwysau iawn (BMI o 40 neu'n uwch)

Sut i amddiffyn eich hun rhag coronafeirws

Mae'r cyngor i bobl a allai fod mewn mwy o berygl o gael coronafeirws yr un fath ag ar gyfer y mwyafrif o bobl eraill.

Dim ond at ddibenion cyfyngedig iawn y dylech chi adael y tŷ:

 •  siopa am angenrheidiau sylfaenol, er enghraifft bwyd a meddygaeth, y mae'n rhaid iddynt fod mor anaml â phosibl
 •  un math o ymarfer corff y dydd, er enghraifft rhedeg, cerdded, neu feicio - ar eich pen eich hun neu gydag aelodau o'ch cartref
 •  unrhyw angen meddygol, gan gynnwys rhoi gwaed, osgoi neu ddianc rhag risg o anaf neu niwed, neu i ddarparu gofal neu i helpu person bregus
 •  teithio at ddibenion gwaith, ond dim ond lle na allwch weithio gartref

Cyngor beichiogrwydd

Os ydych chi'n feichiog ac yn poeni am coronafeirws, gallwch gael cyngor penodol am coronafeirws a beichiogrwydd gan Goleg Brenhinol yr Obstetregwyr a'r Gynaecolegwyr.

Y bobl sydd fwyaf mewn perygl

Weithiau gelwir y bobl sydd fwyaf mewn perygl o gael coronafeirws yn bobl "cysgodol" neu "hynod fregus".

Mae hyn yn cynnwys pobl sydd:

 •  wedi cael trawsblaniad organ
 •  yn cael rhai mathau o driniaeth canser
 •  bod â chanser gwaed neu fêr esgyrn, fel lewcemia
 •  â chyflwr ysgyfaint difrifol, fel ffibrosis systig neu asthma difrifol
 •  bod â chyflwr neu sy'n cymryd meddyginiaeth sy'n eu gwneud yn llawer mwy tebygol o gael heintiau
 •  yn feichiog ac â chyflwr difrifol ar y galon

Mae'r GIG yn cysylltu â'r bobl sydd fwyaf mewn perygl.

Siaradwch â'ch meddyg teulu neu dîm gofal os na chysylltwyd â chi a chredwch y dylech fod wedi bod.

Sut i amddiffyn eich hun rhag coronafeirws

Mae angen i'r bobl sydd fwyaf mewn perygl o gael coronafeirws gymryd camau ychwanegol i osgoi ei gael. Gelwir hyn yn "cysgodi".

Argymhellir eich bod yn dilyn y cyngor hwn am o leiaf 12 wythnos.

Gwnewch

 • arhoswch gartref bob amser - peidiwch â gadael eich cartref i brynu bwyd, casglu meddyginiaeth neu ymarfer corff
 • arhoswch o leiaf 2 fetr (3 cham) i ffwrdd oddi wrth bobl eraill yn eich cartref gymaint â phosibl
 • cael bwyd a meddyginiaeth yn cael eu danfon a'u gadael y tu allan i'ch drws - gofynnwch i ffrindiau a theulu helpu
 • paratowch fag ysbyty, gan gynnwys rhestr o'r meddyginiaethau rydych chi'n eu cymryd - rhag ofn bod angen i chi fynd i'r ysbyty
 • golchwch eich dwylo â sebon a dŵr yn aml - gwnewch hyn am o leiaf 20 eiliad
 • gwnewch yn siŵr bod unrhyw un sy'n dod i mewn i'ch cartref yn golchi ei ddwylo â sebon a dŵr am 20 eiliad
 • defnyddio gel glanweithydd dwylo os nad oes sebon a dŵr ar gael
 • glanhau gwrthrychau ac arwynebau rydych chi'n eu cyffwrdd yn aml (fel dolenni drysau, tegelli a ffonau) gan ddefnyddio'ch cynhyrchion glanhau rheolaidd
 • glanhewch ystafell ymolchi a rennir bob tro y byddwch chi'n ei ddefnyddio, er enghraifft trwy sychu'r arwynebau rydych chi wedi'u cyffwrdd

Peidiwch â

 • peidiwch â chael ymwelwyr yn eich cartref, gan gynnwys ffrindiau a theulu, oni bai eu bod yn darparu gofal hanfodol
 • peidiwch â rhoi'r gorau i gymryd unrhyw feddyginiaethau presgripsiwn heb siarad â'ch meddyg

Sut i edrych ar ôl eich lles

Gall aros gartref a lleihau cyswllt â phobl eraill fod yn anodd.

Mae yna bethau y gallwch chi geisio'ch helpu chi i gadw'n iach:

 • cadwch mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau dros y ffôn neu ar gyfryngau cymdeithasol
 • treuliwch amser yn gwneud pethau rydych chi'n eu mwynhau - fel darllen, coginio, hobïau dan do, gwrando ar y radio neu wylio'r teledu
 • gwneud ymarfer corff gartref
 • treulio amser gyda'r ffenestri ar agor i'w gosod mewn awyr iach
 • treuliwch amser yn eich gardd neu ar stepen eich drws, os yn bosibl - ond arhoswch o leiaf 2 fetr i ffwrdd oddi wrth bobl eraill
 • darllenwch y cyngor ar sut i edrych ar ôl eich lles meddyliol wrth aros gartref o Every Mind Matters


Gwybodaeth:

Gweler y cyngor llawn ar amddiffyn eich hun rhag coronafeirws os ydych chi'n hynod fregus ar GOV.UK.

Pobl â chyflyrau iechyd penodol

Mae rhai elusennau a sefydliadau wedi gweithio gyda'r GIG i gynhyrchu cyngor penodol am coronafeirws.

 

 

^^ Yn ôl i’r brig

Symptomau a beth i'w wneud

Peidiwch â gadael eich cartref os oes gennych symptomau coronafeirws

Peidiwch â gadael eich cartref os oes gennych chi naill ai:

 • tymheredd uchel - mae hyn yn golygu eich bod chi'n teimlo'n boeth i gyffwrdd ar eich brest neu'ch cefn (nid oes angen i chi fesur eich tymheredd)
 • peswch parhaus newydd - mae hyn yn golygu pesychu llawer am fwy nag awr, neu 3 phennod pesychu neu fwy mewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, gallai fod yn waeth na'r arfer)

Er mwyn amddiffyn eraill, peidiwch â mynd i leoedd fel meddygfa, fferyllfa neu ysbyty. Arhoswch artref.

Defnyddiwch y Gwiriwr Symptom Coronafeirws i ddarganfod beth i'w wneud.

Ffoniwch 111 dim ond os na allwch gael help ar-lein.

^^ Yn ôl i’r brig

Gwybodaeth hunan ynysu

Mae hunan-ynysu yn helpu i atal coronafeirws rhag lledaenu

Peidiwch â gadael eich cartref os oes gennych symptomau coronafeirws (COVID-19) neu'n byw gyda rhywun sy'n gwneud hynny.

Gelwir hyn yn hunan-ynysu.

Os ydych chi'n hunan-ynysu, rhaid i chi:

 • peidio â gadael eich cartref am unrhyw reswm, heblaw am ymarfer corff unwaith y dydd - ond aros o leiaf 2 fetr (3 cham) i ffwrdd oddi wrth bobl eraill
 • peidio â mynd allan i brynu bwyd na chasglu meddyginiaeth - archebwch nhw dros y ffôn neu ar-lein, neu gofynnwch i rywun arall eu gollwng yn eich cartref
 • peidiwch â chael ymwelwyr, fel ffrindiau a theulu, yn eich cartref

Gallwch ddefnyddio'ch gardd, os oes gennych chi un.

Os nad ydych yn siŵr a oes angen i chi hunan-ynysu

Os oes gennych symptomau coronafeirws (tymheredd uchel neu beswch parhaus newydd), defnyddiwch y Gwiriwr Symptom Coronafeirws i ddarganfod beth i'w wneud.

Pa mor hir i hunan-ynysu

Os oes gennych symptomau

Os oes gennych symptomau coronafeirws, bydd angen i chi hunan-ynysu am 7 diwrnod.

Ar ôl 7 diwrnod:

 • os nad oes gennych dymheredd uchel, nid oes angen i chi hunan-ynysu
 • os oes gennych dymheredd uchel o hyd, cadwch hunan-ynysu nes bod eich tymheredd yn dychwelyd i normal

Nid oes angen i chi hunan-ynysu os mai peswch yn unig sydd gennych ar ôl 7 diwrnod. Gall peswch bara am sawl wythnos ar ôl i'r haint fynd.

Os ydych chi'n byw gyda rhywun sydd â symptomau

Os ydych chi'n byw gyda rhywun sydd â symptomau, bydd angen i chi hunan-ynysu am 14 diwrnod o'r diwrnod y dechreuodd eu symptomau. Mae hyn oherwydd y gall gymryd 14 diwrnod i symptomau ymddangos.

Os oes gan fwy nag 1 person gartref symptomau, dylech hunan-ynysu am 14 diwrnod o'r diwrnod y dechreuodd y person cyntaf gael symptomau.

Os ydych chi'n cael symptomau, dylech hunan-ynysu am 7 diwrnod o'r adeg y bydd eich symptomau'n cychwyn, hyd yn oed os yw'n golygu eich bod chi'n hunan-ynysu am fwy na 14 diwrnod.

Os na chewch symptomau, gallwch stopio hunan-ynysu ar ôl 14 diwrnod.

Ar ôl hunan-ynysu

Mae angen i chi aros gartref o hyd pan fyddwch chi'n gorffen hunan-ynysu, ond gallwch chi fynd allan am deithiau hanfodol fel prynu bwyd.

Cael nodyn hunan-ynysu i'w roi i'ch cyflogwr

Os oes gennych symptomau o coronafeirws, ac angen aros gartref, neu os ydych chi'n hunan-ynysu oherwydd bod gan rywun yn eich cartref symptomau, defnyddiwch y gwiriwr symptomau ar-lein i gael nodyn hunan-ynysu.

Os oes gennych symptomau ac yn byw gyda pherson sy'n fregus

Os ydych chi'n byw gyda rhywun sy'n 70 oed neu'n hŷn, sydd â chyflwr tymor hir, yn feichiog neu sydd â system imiwnedd wan, ceisiwch drefnu iddyn nhw aros gyda ffrindiau neu deulu am 14 diwrnod.

Os oes rhaid i chi aros gartref gyda'ch gilydd, ceisiwch gadw 2 fetr (3 cham) i ffwrdd oddi wrth eich gilydd. Os yn bosibl, ceisiwch beidio â rhannu gwely.


Lleihau lledaeniad yr haint yn eich cartref

Gwnewch

 • golchwch eich dwylo â sebon a dŵr yn aml, am o leiaf 20 eiliad
 • defnyddio gel glanweithydd dwylo os nad oes sebon a dŵr ar gael
 • gorchuddiwch eich ceg a'ch trwyn gyda hances bapur neu'ch llawes (nid eich dwylo) pan fyddwch chi'n pesychu neu'n tisian
 • rhowch hancesi papur wedi'u defnyddio yn y bin ar unwaith a golchwch eich dwylo wedyn
 • glanhau gwrthrychau ac arwynebau rydych chi'n eu cyffwrdd yn aml (fel dolenni drysau, tegelli a ffonau) gan ddefnyddio'ch cynhyrchion glanhau rheolaidd
 • glanhewch ystafell ymolchi a rennir bob tro y byddwch chi'n ei ddefnyddio, er enghraifft trwy sychu'r arwynebau rydych chi wedi'u cyffwrdd

Peidiwch â

 • peidiwch â rhannu tyweli, gan gynnwys tyweli llaw a thyweli te


Trin symptomau coronafirws gartref

Er mwyn helpu'ch hun i aros yn iach tra'ch bod gartref:

 •  gorffwys a chysgu
 • yfwch ddigon o ddŵr i osgoi dadhydradu - yfwch ddigon fel bod eich pee yn felyn golau ac yn glir
 • cymerwch barasetamol i ostwng eich tymheredd

A allaf gymryd ibuprofen os oes gennyf coronafeirws

Ar hyn o bryd nid oes tystiolaeth gref y gall ibuprofen wneud coronafeirws (COVID-19) yn waeth.

Ond nes bod gennym fwy o wybodaeth, cymerwch barasetamol i drin symptomau coronafeirws, oni bai bod eich meddyg wedi dweud wrthych nad yw paracetamol yn addas i chi.

Os ydych chi eisoes yn cymryd ibuprofen neu wrthlidiol ansteroidaidd arall (NSAID) ar gyngor meddyg, peidiwch â rhoi'r gorau i'w gymryd heb wirio yn gyntaf.

Beth i'w wneud os oes angen cymorth meddygol arnoch wrth hunan-ynysu

Er mwyn amddiffyn eraill, peidiwch â mynd i leoedd fel meddygfa, fferyllfa neu ysbyty. Arhoswch adref.

Ffoniwch 111 dim ond os na allwch gael help ar-lein.

Gall hyn fod oherwydd:

 • rydych chi'n teimlo na allwch chi ymdopi â'ch symptomau gartref
 • mae eich cyflwr yn gwaethygu

Os oes angen cymorth meddygol arnoch nad yw'n gysylltiedig â coronafeirws, efallai y gallwch gael help ar-lein neu dros y ffôn.

Darllenwch fwy o gyngor am hunan-ynysu ar GOV.UK.
 

^^ Yn ôl i’r brig

Mwy o wybodaeth

^^ Yn ôl i’r brig

Gwybodaeth yn BSL

Mae'r fideo canlynol yn rhoi gwybodaeth am coronafeirws (COVID19) yn Iaith Arywddion Prydain (BSL) 

 

^^ Yn ôl i’r brig


Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon wedi'i haddasu gan GIG Cymru o gynnwys gwreiddiol a ddarparwyd gan NHS UK wefan y GIG nhs.uk
Dyddiad diweddaru diwethaf: 01/04/2020 11:22:31